Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die je aan Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Je geeft Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten het recht om je via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten - één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zich online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief.

Met vragen of opmerkingen over onze site of over ervaringen met onze site of onze dienstverlening kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer

Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten komt voort uit het stimuleringsprogramma behoud vakkrachten. Dit stimuleringsprogramma is een initiatief van de werkgevers en werknemers in de bouw en infra: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen.

Hoewel bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van ons en/of de auteur.

Op deze website zijn ook links opgenomen naar andere websites. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.